Domov


Ponuky

Odkazy

ADSP

VŠEOBECNÉ PODMIENKY nemecký prepravca

Preambula

Tieto podmienky budú platiť od 1. Január 2003 odporúča Federácie nemeckého priemyslu, Spolkový zväz nemeckých veľkoobchodov- a zahraničného obchodu, Zväz špedície a logistiky, Nemecký priemysel- a obchodu, Ústredná zväz nemeckých maloobchodníkov. Toto odporúčanie nie je záväzné. To zostane zmluvné strany majú, Toto odporúčanie, aby sa rôzne dohody.

1.Interessenwahrungs- a due diligence

Zasielateľ koná v záujme klienta a plniť svoje povinnosti so starostlivosťou riadneho obchod.

2.Rozsah

2.1 ADSP platí pre zmluvy o preprave všetkých druhov činností, nech ide o špedičné, Náklad, Úložisko- alebo sa týkajú iných služieb spoločných pre zasielanie obchodných cezhraničných operácií. Tieto i logistické logistické služby bežne, ak sú pripojené na prepravu alebo skladovanie tovaru v súvislosti.

2.2 U špedičných služieb upravené § § 453 do 466 Obchodného zákonníka, zasielateľ iba za zabezpečenie požadovaných služieb, Podmienok alebo ak nie je záväzné právne predpisy sa nič.

2.3 ADSP nevzťahuje na transakcie, výhradne s obalmi práce-sa-sťahovanie nábytku a ich skladovanie,-Pri manipulácii so žeriavom a ťažkú ​​prácu- a vysoký objem prepravy, s výnimkou bežného prekládky služieb zasielateľa, -Preprava a skladovanie tovaru, ťahané alebo zachránený.

2.4 ADSP sa nevzťahujú na zmluvy o doprave so spotrebiteľmi. Spotrebitelia sú fyzické osoby, zmluvu za účelom, nie je ani komerčné, ani ich nezávislá odborná činnosť môže byť pripísaná.

2.5 Ak je colné obchodné alebo právne predpisy ADSP, prednosť, ADSP, takže ak, že záväzná právne ustanovenia alebo podmienok- sú určené. V prípade zmluvy o leteckej preprave, See-, Binnenschiffs- oder multimodálne Transporte können,iné zmluvné dojednania s cieľom zabezpečiť prepravné podmienky navrhnuté pre tie sú.

2.6 Zasielateľ je dohodnúť sa na normálne podmienky tretích autorizovaných osôb.

2.7 Vo vzťahu medzi- medzi odosielateľom a sú považované za ADSP Podmienky strednej zasielateľa.

3. Poradie, Übermittlungsfehler, Obsah, Zvláštny druh tovaru

3.1 Objednávky, Prevody, A komunikácie sú platné aj. Neskorších zmien, musia byť zreteľne označené ako.

Dôkazné bremeno za obsah a správnosť a úplnosť prenosu lži, kto spolieha na to.

3.2 Ak je to potrebné pre vyhlásenie v písomnej forme, to je dátová komunikácia alebo akékoľvek iné formy strojovo čitateľných, za predpokladu, že emitent vidieť.

3.3 Hlavné je povinný informovať dopravcu v čase objednávky, , Ktoré sú predmetom prepravy:-Nebezpečný tovar, živé zvieratá a rastliny-podliehajúce skaze,-Zvlášť cenné a ohrozené krádežami tovar

3.4 Hlavné je povinný v jeho pokynov adresy, Znak, Čísla, Číslo, Charakter a obsah balenia, Charakteristika tovaru opísaného v bode 3.3, hodnota tovaru na účely poistenia a všetky ďalšie informácie, aby za riadne vykonanie príslušných okolností.

3.5 Pre nebezpečný tovar, musí byť hlavnou informovať zasielateľa na presnú povahu nebezpečenstva a – v prípade potreby – oznámiť opatrenie, ktoré sa majú prijať. Je to nebezpečný tovar v zmysle zákona o preprave nebezpečných vecí alebo iného tovaru, pre ich prepravu a skladovanie špecifické predpisy týkajúce sa nebezpečných, hovorový- alebo právnych predpisov týkajúcich sa odpadu, Klient má za riadne vykonanie odovzdávanie informácií, najmä klasifikáciu v súlade s predpismi pre nebezpečné, mitzuteilen.3.6 Hlavné musí informovať zasielateľa o obzvlášť cenné tovaru alebo odcudzenia náchylné (ZB. Peniaze, Drahé kovy, Šperky, Hodinky, Drahokamy, Umelecké predmety, Starožitnosti, Šek, Kreditné karty, platných telefónnych kariet či iných platobných médiá, Cenné papiere, Hodnota, Dokumenty, Nálada, Tabak, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, Výpočtovej techniky a príslušenstva) a tovar so skutočnou hodnotou 50 Euro / kg alebo viac vopred k prevzatiu zasielateľom, že zasielateľ má možnosť, rozhodnúť, či tovar prevziať a prijať opatrenia na bezpečné plnenie zmluvy.

3.7 Ak sa presmerovanie pokyn nie je v číslach 3.3 – 3.6 tieto podmienky, je zasielateľ, -odmietnuť prevzatie tovaru,-vrátenie tovaru, ktoré už prijali alebo. pripravená na vyzdvihnutie, stále posielajú to bez oznámenia klientovi, pri skladovaní či preprave a ďalšie, požadovať primerané odškodnenie, Ak bezpečného vykonanie zmluvy spojené so zvýšenými nákladmi ist3.8 Zasielateľ nie je povinný, podľa čísel 3.3 do 3.6 overovať tvrdenia alebo doplnok.

3.9 Zasielateľ nie je povinný, overiť pravosť podpisov na všetky správy týkajúce sa tovaru, alebo dokumenty alebo orgán signatárov, ak nie je, pochybnosti o pravosti alebo orgánom existujú dôvodné pochybnosti.

4. Obal, Zabezpečenie nakládky- a obalových materiálov, Vážení a kontrola

4.1 Z odovzdávanie inštrukcií, ak k dohode nicht4.1.1 balenie tovaru,

4.1.2 váženie, Vyšetrovanie, Opatrenia na zachovanie alebo zvýšenie tovaru a jeho obalu, ak nie je, To je normálne obchodnej praxe,

4.1.3poskytovania alebo výmeny paliet alebo iných zaťažení- a obalových materiálov.

Ak nie sú vymenené vlak-vlak, je vyzdvihnúť iba, keď je vydaný nový poriadok. To neplatí,, Ak je výmena je na popud zasielateľa.

4.2 Tieto služby podľa § 4.1 sú účtované osobitne.

5. Colné odbavenie

5.1 Pokyn na odoslanie do miesta určenia v inej krajine, obsahuje pokyny pre colné odbavenie, Ak tomu tak nie je dopravy do miesta určenia.

5.2 Pre colné odbavenie, zasielateľ Okrem skutočné ceny, ktoré vzniknú za poplatok poplatok.

5.3 Objednávka, pod lepené tovar alebo poskytuje na ich realizáciu voľného dom, Povolenie obsahuje zasielateľ, na vykonanie nevyhnutných formalít a výkladu daní a poplatkov, na stanovenie.

6. Obal- a povinnosť označovania hlavných

6.1 Obaly sú klientom zreteľne a trvanlivo označený zmluve o ich správne zaobchádzanie, ako sú adresy, Znak, Čísla, Symboly pre manipuláciu a vlastnosti; staré značky musí byť odstránené alebo je nečitateľné.

6.2 Okrem toho je povinný klienta,

6.2.1na vysielanie balíky z ľahko spoznať, že patrí k charakteristike;

6.2.2Takže pripraviť kusov balení, že prístup k obsahu bez zanechania stôp äußerlicsichtbarer nie je možné (Páska, Kapely, atď sú prípustné iba, Ak je individuálne navrhnuté alebo inak ťažké napodobniť; fóliové baliace iba, byť tepelne utesnené);

6.2.3Transportéry na konsolidáciu zásielky, jednotlivých balení alebo jednotiek s kombinovanou dĺžkou a obvodom (najväčší obvod plus najdlhší okraj) sa skladá z menšej ako 1 m, Tieto na väčšie kúsky

6.2.4ak sa zásielka zavesenie, , Ktorý sa skladá z niekoľkých kusov, Tieto jednotky pre ľahšiu manipuláciu v uzavretých obálkach;6.2.5pozemkov najmenej 1 000 kg Hrubá hmotnosť zákona o určení ťažkej váhy byť prepravované podľa hmotnosti nákladu lode, špecifikácie, ako je predpísané.

6.3Balíčky sú jednotlivé balíčky alebo hlavné pre zmluvu jednotky tvorenej, ZB. Prepravky, Klietky, Palety, Griffeinheiten, uzavretý nákladné lode, jednotiek, ako sú kryté vozy s plachtou krytmi, Návesy, výmenné nadstavby, Kontajner, Iglus

6.4Ak kusy nie sú v číslach 6.1 a 6.2 tieto podmienky, číslice 3.7 príslušné aplikáciu.

7.Dozornej povinnosti zasielateľa

7.1Je zasielateľ povinný, Schnittstellen7.1.1 pre kontrolu balíčkov s ohľadom na ich množstvo, totožnosť a zjavne dobrom stave a neporušenosť pečatí a uzávery a dokumentovať 7.1.2Unregelmäßigkeiten (ZB. v priloženom dokumente alebo na základe osobitného oznámenia).

7.2Rozhranie je každý bod balíčkov z jedného subjektu na druhý, a dodanie na konci každej etapy.

8. Príjem

8.1Na prianie zákazníka s ohľadom na zasielateľ EmpfangsbescheinigungIn prijatie, zasielateľ potvrdzuje množstvo a druh balení, ale nie ich obsah, Hodnota alebo hmotnosť. Hromadných produktov, Plné zaťaženie a podobne potvrdenie o prevzatí neuvádza, hrubá hmotnosť alebo akékoľvek iné opis vyššie Gutes.8.2 Ako dôkaz nosiče náboja od príjemcu potvrdenie o zmluve alebo v inej sprievodnej prepravných dokladoch. V prípade, že príjemca odmietne, obdržaní dotácie, potom zasielateľ musí požiadať o pokyny. V prípade, že tovar bol vyložený v prijímači už, Zasielateľ je oprávnený, Spýtajte sa sám.

9.Prevody

9.1Vydal pokyn zostáva v platnosti pre zasielateľa až do odvolania splnomocniteľom.

9.2 Nedostatočná alebo nepraktické pokyny zasielateľa môže využiť svoje odborné uváženia.

9.3 Objednať, aby nehnuteľnosti k dispozícii tretej strane, nemožno zrušiť viac, Po pokyny od odosielateľa úplné zničenie tretej.

10.Frachtüberweisung, Dobierka

10.1Vyhlásenie hlavné, inštrukcie je vykonaná nákladné neplatená alebo príkazu je vykonať na účet príjemcu alebo tretej, nie je dotknutá povinnosť zákazníka voči odosielateľovi, zaplatení všetkých nákladov na tragen.10.2Mitteilung podľa odseku 10.1 neobsahuje na dobierku návod.

11. Uzávierka

11.1Sa nedosiahla dohoda, sú zaťažení- dodacie lehoty a nie je zaručená, ani poradie manipuláciu s tovarom rovnakého dopravy.

11.2To nemá vplyv na právnu zodpovednosť dopravcu za omeškanie dodávky.

12.Prekážky

12.1Leistungshindernisse, nemožno pripísať k riziku zasielateľa, prepustí po celú dobu ich časovej záväzky, ich plnenie nemožné,.

V prípade týchto prekážok, 1 sú dopravcu a klient má nárok, odstúpiť od zmluvy, dokonca aj vtedy, ak zákazka bola už čiastočne.

Ak je odosielateľ alebo hlavné odstúpi, tak sú náklady na dopravu hradí, On mal dovolené sa považujú za vhodné, alebo ktoré sú zaujímavé pre zákazníka.

12.2Zasielateľ je len povinný v rámci svojej riadnej odbornej starostlivosti poradiť, či už právne alebo úradné obmedzenia o preprave (ZB. Ein- a vývozné obmedzenia) existovať. V prípade, že zasielateľ, však, cez verejné vyhlásenia alebo v zmluve rokovaní dojem, musí mať špeciálne znalosti určité transakcie Arte, má konať správne- a na splnenie povinnosti, podľa poznámky.

12.3Zasielateľ nie je zodpovedný verejné prejavy ovplyvniť práva zasielateľa k jeho hlavným; Hlavné zodpovedá dopravcovi za všetky dôsledky vyplývajúce z týchto udalostí. Nároky zasielateľa voči štátu alebo inej tretej osoby nie sú ovplyvnené.

13.Dodanie.

Termín dodania je vykonávaná s plnením služby s ohľadom na obchodné alebo domácnosť v súčasnej dobe príjemcom osoba, ak nie je, dôvodné pochybnosti o ich právomoc prijímať.

14.Poskytovať informácie- a menom príjemcu

14.1Je zasielateľ povinný, poskytnúť klientovi potrebné informácie, na žiadosť, o stave transakcie a po jeho vykonaní zodpovedá za; zverejniť cenu, ale je len povinný, Ak konal v mene hlavného.

14.2Je zasielateľ povinný, klient všetky, to, čo sa dostane na prevádzku podniku, a to, čo získal od vedenia, herauszug

15.Úložisko

15.1Skladovanie je výber dopravcu vlastné alebo tretích strán skladoch. Položený na dopravcu s treťou stranou skladu, , Oznámi svoje meno a skladu spoločnosti písomne ​​alebo, Ak skladu oprávnenia, je uvedené na tejto.

15.2Klient má možnosť, nazerať do skladu nechať alebo navštívte. Sťažnosti na skladovanie tovaru, alebo proti zvoleniu skladu, musí bezodkladne urobiť. Pokiaľ sa neuplatní právo na kontrolu, máva Všetky práva na námietky proti spôsobu ubytovania, ak je voľba miesta a skladovania v súlade so starostlivosťou o zasielateľ ist.15.3Das zadať skladu k zákazníkovi iba v sprievode zasielateľom a jeho pracovnej dobe.

15.4Ak je hlavné kľučky tovar pred (ZB. Probeentnahme), zasielateľ môže vyžadovať, toto číslo, A hmotnosť tovaru skontrolovať spolu s klientom. Ak zákazník nie je tejto žiadosti vyhovieť, sa zodpovednosti zasielateľa za škodu zistené neskôr vylúčený, ak nie je, poškodenia nenesie zodpovednosť za úkony, ktoré klient realitnej zurückzuführen.15.5Der za všetky škody, ktorý, jeho zamestnancov alebo zástupcov do tábora, alebo pri podpise alebo pri jazde na tábor zemi dopravcovi, Pridať ďalšie sklad klientov alebo tretích, ak nie je, , Že klient, jeho zamestnancov alebo zástupcov nezodpovedajú trifft.15.6Bei zásob nezrovnalosti, je zasielateľ oprávnený k rovnováhe- a prebytky rovnakú hlavné nedostatky a prebytky zásob.

15.7Vzniknuté zasielateľ má odôvodnené pochybnosti, či jeho tvrdenia sú zaistené hodnoty tovaru, má právo na primeranú upozornenia zákazníka, môžu prispieť buď zabezpečenie nárokov zasielateľa alebo skladovanie tovaru. Ak zákazník nie je tejto žiadosti vyhovieť, zasielateľ má právo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

16.Ponuky a platieb

16.1Ponuky od zasielateľa a dohody s ním o cenách a službách sa vždy vzťahujú k určitým vlastné služby alebo pre služby tretích strán, a na normálnu veľkosť, s normálnou hmotnosťou a prírody; Predpokladám, že normálne neobmedzený doprave, bezbariérový prístup, Možnosť okamžitého na prepravu a zachovanie platnosti podkladu, dopredu, ak nie je, zmeny môžu byť v rámci danej situácii. Poznámka, ako “plus obvyklý vedľajšie náklady” oprávňuje zasielateľ, Špeciálne poplatky a na doplnky pre výpočet.

16.2Všetky ponuky zasielateľa platí len pre okamžité prijatie a okamžité vykonanie príkazu v, Pokiaľ nie je uvedené inak v ponuke, a to len, keď sa odkazuje na pokyny sa týkajú ponuky.

16.3Ak je zmluva ukončená alebo zrušená, pokyny zasielateľa, aby § § 415, 417 HGB.

16.4O COD- alebo iné kolekcie výcviku, ktorý spätne zrušiť, peniaze nie sú vyššie, Zasielateľ ešte zbierať komisie.

16.5V prípade, že príjemca odmietne prijať zásielku určený pre neho, alebo, v prípade, že dodávky z dôvodov , zasielateľom nie je zodpovedný, nie je možné, zasielateľovi je spätné zaslanie drayage na rovnakej úrovni ako u Hinbeförderung na.

17.Aufwendungen z Spediteurs, Freistellungsanspruch

17.1Zasielateľ nárok na úhradu nákladov, , Ktorý by mohol odôvodnene považuje za potrebné.

17.2Objednávka, No, ktorí prichádzajú do prevzatia, oprávňuje prepravcu, spáchal, ale nie, na nákladné čiastky, Wertnachnahmen, Povinnosti, Daní a iných poplatkov považujú výdavky OSN.

17.3Nákladu nároky,Haverieeinschüssen alebo príspevky, Povinnosti, Dane a iné poplatky, k zasielateľovi, najmä k dispozícii ako agent alebo tovar vo vlastníctve tretej, hlavné je zbaviť dopravca im ihneď na vyžiadanie, V prípade, že nie je zodpovedný za zasielateľ. Zasielateľ je oprávnený, po riadnom zvážení prijať vhodné opatrenia chrániť sám seba. Ak nie je potrebu okamžitej akcie, zasielateľ musí požiadať o pokyny.

17.4Hlavné je povinný informovať zasielateľa vhodným spôsobom o všetkých verejných, ZB. colných predpisov alebo ochranné známky na existujúcich, ZB. povinnosti zákona o ochranných známkach upozorniť, spojené s vlastníctvom tovaru, ak nie je dôvodne usudzovať z citácie zasielateľ, že tieto povinnosti sú im známe.

18.Bankovky, cudzích menách

18.1Faktúry špeditéri sú splatné ihneď begleichen.18.2Der Zasielateľ je oprávnený, požadovať od zahraničných zákazníkov alebo príjemcovi po zaplatení buď v miestnej mene, alebo nemecky.

18.3Zasielateľ dlhuje cudzej mene alebo v prípade, že pokrok čiastky v cudzej mene, má nárok, buď požadovať platbu v cudzej mene alebo v nemčine. Spýtal sa v nemeckej mene, aktuálny kurz je počítaný na základe výmenných kurzov musí byť nastavená, ak nie je, byť preukázané, že bol použitý iný smer, alebo bola použitá.

19.Kompenzácia, Zurückbehaltung.Gegenüber nárokov podľa zasielateľskej zmluvy a ďalších súvisiacich zmluvných nárokov je možné iba jednorazové alebo zachovanie nárokov proti falšovaniu, vznesenie námietky nevylučuje.

20.Sľub- a uchovávanie

20.1Zasielateľ nie je splatná, pretože všetky nároky, k nemu v počte 2.1 všetky služby pre klienta je oprávnený, záložného práva, záložné právo na tovar v jeho vlastníctve alebo iné cennosti. Kaucia- a uchovávanie navyše

20.2.Zasielateľ môže uplatniť svoje záložné právo- alebo iné záložné právo pre nároky zo zmlúv s hlavnými prevádzky iba, ak sú nesporné, alebo v prípade, že finančná situácia dlžníka kladie nároky zasielateľa.

20.3Na mieste v § 1234 BGB určitú dobu jedného mesiaca vo všetkých prípadoch o dva týždne.

20.4Ak je hlavné, je v omeškaní, zasielateľ po predaji ohrozenia môže vo svojom vlastníctve tovaru a táto časť, v prípade potreby využiť svoje odborné uváženia uspokojiť, je, jeho tvrdenia.

20.5Pre hypotéky- alebo ďalšieho predaja, je zasielateľ nárok na provízie z predaja na čistý výnos z obvyklých miestnych cien.

21.Účely poistenia

21.1Zasielateľ zabezpečuje pre poistenie tovar (ZB. Doprava- alebo skladovanie poistenie) s poisťovňou podľa vlastného výberu, Ak sa Vám to pred odovzdaním tovaru.

21.2Zasielateľ zásoby vzhľadom k povahe tovaru, poistenie alebo z iného dôvodu nie sú kryté poistením, zasielateľ povinný informovať zákazníka okamžite.

Zasielateľ je oprávnený, ale nevyžaduje, vplyv na poistenie tovar, Ak je to v záujme hlavného. Zasielateľ môže prevziať, že poistenie je v záujme hlavného, najmä pri:-zasielateľ s predchádzajúcimi poistenie špedičné, -Hlavným významom tohto tovaru na účet (Číslice 3.4) uviedla.

Predpoklad pre poistenie nie je nijak zvlášť, ak:-Hlavný výslovne zakazuje také poistenie,-Hlavné je zasielateľ, Dopravca alebo skladovanie spoločnosti

21.3Dopravca sa rozhodol, po riadnom zvážení rozhodne o type a rozsahu poistenia a zabezpečuje, aby podmienky na trhu, ak nie je, hlavná pokyn zasielateľovi inak s uvedením poisteného a riziká krytá v písomnej forme inej inštrukcie.

21.4Ak je poistník, ak dopravca a pôsobil na účet klienta, Je zasielateľ povinný, na základe žiadosti podľa § 14.1 Účty. V takom prípade nezodpovedá zasielateľ, prémie za každé nákladné zmluvu zbierať súvisiace so zamestnaním, dokumentovať a zaplatiť v plnej výške iba pre tento poistenie na poisťovateľa.

21.5Zasielateľ, Zbierajte náhrady a ďalšie činnosti v likvidácii poistných udalostí a nehôd je poistenie, vybavovanie reklamácií a ostatné náklady na.

22.Rozsah zodpovednosti zasielateľa, Postúpenia pohľadávok

22.1Zasielateľ zodpovedá za všetky svoje služby (Číslice 2.1) v súlade s právnymi predpismi. Existujú však nasledujúce pravidlá, Podmienky, ak povinná alebo pevné zákony inak bestimmen.22.2Soweit zasielateľ iba zodpovedá za zabezpečenie zmluvné požadovanej služby, on je zodpovedný len za starostlivý výber tejto tretej osoby.

22.3Vo všetkých prípadoch, dodržiavať tie zasielateľa za stratu alebo poškodenie tovaru je, Ten má hodnotu- nákladov a náhradu škody podľa § § 429, 430 Dovoliť HGB.

22.4V rozsahu, v § § 425 FF a 461 Abs. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužijú, Zasielateľ zodpovedá za škodu, vyplývajúce z

22.4.1-nedostatočný obal alebo označenie tretích osôb alebo denAuftraggeber;

22.4.2-dohodnuté alebo obvyklé skladovanie vo vonkajších priestoroch

22.4.3-krádeže alebo lúpeže (§ § 243, 244, 249 Trestný zákonník);

22.4.4 vyššia moc, Počasie, Škodcovia spotrebičov a vedenie, Vplyv na ostatný tovar, Poškodenie zvieratá, vlastné vice iba do tej miery,, ako mu je detekovaný zavinené príčinných škody. Poškodenie mohli vzniknúť z jedného z vyššie uvedených okolností, To je predpokladal,, že sa vynoril z tejto.

22.5Ak zasielateľ nárok voči tretej strane, že nie je zodpovedná za, alebo v prípade, že zasielateľ nároky než jeho vlastnej zodpovednosti za škodu, Musí postúpiť tento nárok klienta na jeho vlastnú žiadosť, ak nie je, že zasielateľ, na základe osobitnej dohody sledovať tieto pohľadávky za klienta a riziko.

Hlavné môžu tiež požadovať,, že zasielateľ postúpi všetky nároky voči nemu tretej osobe z dôvodu výkonu. § 437 Obchodné právo zostáva nedotknuté.

23.Haftungsbegrenzungen

23.1Zodpovednosť zasielateľa za stratu alebo poškodenie tovaru (Güterschaden) S výnimkou skladov na požiadanie, je obmedzená

23.1.1.na 5 za každý kilogram hrubej hmotnosti zásielky;

23.1.2.so stratou, , Ku ktorej došlo počas prepravy tovaru s dopravným, v rozpore s § 23.1.1 o preprave týchto limit povinného ručenia;

23.1.3.zmluvu o preprave s rôznymi dopravnými prostriedkami, vrátane námorných, v rozpore s § 23.1.1 na 2 SDR za kg.

23.1.4.V každom prípade poškodenia maximálnu výšku 1 Môj. alebo 2 SDR za kg, v závislosti na, ktorá je vyššia.

23.2Ak sa len jednotlivé balíčky alebo častí zásielky boli poškodené alebo stratené, vypočíta maximálnu zodpovednosť celkovej hmotnosti:-celú zásielku, Ak je celá zásielka,

-devalvoval časť zásielky, Ak je iba časť prehliadka bola zrušená ist.23.3Die zodpovednosti zasielateľa za škodu inú než na tovar, s výnimkou zranenia osôb a škody na tovare, ktoré množstvo je obmedzené na trojnásobok, by sa platilo za stratu, na maximálnu výšku 100.000 Eur na jednu poistnú udalosť.

, § § 431 Abs. 3, 433 Obchodného zákonníka, zostávajú nedotknuté.

23.4Rozsah zodpovednosti zasielateľa je v každom prípade, bez ohľadu na, sa počet poistných udalostí z akcie zvýšil, obmedzené na 2 Môj. na jednu akciu, alebo 2 SDR za kg stratené tovar a besschädigten, v závislosti na, ktorá je vyššia, jedného žalobca zasielateľ hafftet úmerná ich Ansprüche.23.5Für výpočet SDR je § 431 Abs. 4 HGB.

24.Obmedzenie zodpovednosti v prípade skladovania

24.1Zodpovednosť zasielateľa za stratu alebo poškodenie tovaru (Škody na majetku je obmedzená prípade skladovania

24.1.1na 5 za každý kilogram hrubej hmotnosti zásielky,

24.1.2nie viac ako 5.000 na jednu poistnú udalosť; Ak je nárok na hlavný rozdiel medzi nominálnou- a aktuálne skladovú zásob (Číslice 15.6), zodpovednosť suma na 25.000 obmedzený, bez ohľadu na počet zásob tvrdenie rozpor kauzálnu. V oboch prípadoch je číslo 24.1.1 unberührt.24.2 číslice 23.2 platí.

24.3 Zodpovednosť zasielateľa za škodu inú než na tovar, s výnimkou zranenia osôb alebo poškodenie tovaru, je obmedzená na prípad skladovanie 5.000 na jednu poistnú udalosť.

24.4Rozsah zodpovednosti zasielateľa je v každom prípade, bez ohľadu na, sa počet poistných udalostí z akcie zvýšil, na 2 Môj. na výskyt limit; jedného žalobca zodpovednosti zasielateľa je úmerná ich tvrdenie.

25.Dôkazné bremeno

25.1Klient musí preukázať v prípade poškodenia, že tovar určené množstvo a stavu bolo v zjavne dobrom (§ 438 HGB) bol odovzdaný. Zasielateľ, musí doložiť, že dodaný tovar, ako on prijal to, zaujala.

25.2Dôkaz, že tovar bol poškodený počas prepravy sa doprava (Číslice 23.1.2) došlo, je povinnosťou, je toto tvrdenie. Škode došlo nie je známe, zasielateľ na žiadosť zákazníka alebo príjemcu sekvencie dopravy dokumentovanie rozhranie (Číslice 7) vysvetliť. Predpokladá sa, že, , Že ku škode došlo pri tejto fáze prepravy, nie je pre riaditeľa, ako čistý príjem.

25.3Je zasielateľ povinný, aby sa zhromažďovanie informácií a dôkazov pre zistenie, kedy ku škode došlo ist.26.Außervertragliche nároky

Obmedzenie výnimky zo zodpovednosti a obmedzenia podľa § § 434,436 HGB a mimozmluvné nároky.

27.Kvalifikovaný

VerschuldenDie výnimky a obmedzenia zodpovednosti neplatí, Pokiaľ sa

Škoda bola spôsobená

27.1úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti zasielateľa alebo jeho vedúcich zamestnancov alebo porušovanie základných povinností, , Kde sú škody obmedzené V druhom prípade sa v dohľadnej, typické škody;

27.2v prípadoch § § 425 ff, 461 Abs. 1 HGB dopravcu alebo v § § 428, 462 HGB konala úmyselne alebo z nedbanlivosti a s vedomím,, , Že pravdepodobne vznikne škoda.

28.Schadenanzeige

Oznámenie o nároku nároky § 438 Obchodné právo.

29.Haftungsversicherung z Spediteurs

29.1Je zasielateľ povinný, s poisťovateľom, ktorý si zvolil, poistenie zodpovednosti na obvyklé trhové ceny a udržať, pokrývajúci jeho zodpovednosť v oblasti dopravy, v súlade s ADSP a v súlade so zákonom do tej miery, poisťovateľ.

29.2DieVereinbarungeiner Höchstersatzleistung svoj pád Damage,Schadenereignis

a rok sú povolené; Dohoda tiež príspevky

Spediteurs.29.3Der zasielateľ môže odkazovať na klientovi iba ADSP,ak,Spravuje zariadil dostatočné poistné krytie.

29.4Na žiadosť príkazcu zasielateľa poistenie zodpovednosti ochrany prostredníctvom potvrdenie poisťovateľa preukázať.

30.Splnenie, Jurisdikcie, Platné zákony

30.1Predstavenie je pre všetkých, ktorí sa podieľajú na pobočke dopravcu, určené, ktorému bola zákazka.

30.2Súdu pre všetky spory, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s, všetky strany, V prípade, že sú podnikatelia, namiesto toho odvetvie zasielateľa, určené, ktorému bola zákazka; nárokov voči odosielateľovi, táto právomoc je výlučne.

30.3 Pre právny vzťah zasielateľa a príkazcu, alebo jeho právneho nástupcu, je podľa nemeckého práva.

Lehnert & ČO presmerovania – Východná Európa

95030 Súdny