Home


Aanbiedingen

Links

ADSp

Duitse agent ALGEMENE VOORWAARDEN

Considerans

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het 1. Januari 2003 aanbevolen door de Federatie van Duitse Industrie, Federale Vereniging van Duitse groothandelaren- en Buitenlandse Handel, Federale Vereniging van Expeditie en Logistiek, Duitse industrie- en Handel, Federatie van Duitse retailers. Deze aanbeveling is niet bindend. Het blijft de contractueel verbonden partijen, worden gemaakt door het formuleren verschillende overeenkomsten.

1.Interessenwahrungs- en zorgvuldigheid

De expediteur handelt in het belang van de cliënten en vervult zijn taken met de zorgvuldigheid van een voorzichtige zakenman.

2.Omvang

2.1 De ADSp zijn contracten voor het vervoer van alle soorten activiteiten, of het nu gaat vracht, Goederenvervoer, Lager- betrekking hebben op gemeenschappelijke om de forwarding-of andere zakelijke bedrijven in handen. Hiertoe behoren ook logistieke logistieke diensten vaak, indien deze zijn aangesloten op het vervoer of opslag van goederen in het kader van.

2.2 Geval van forwarding diensten geregeld door § § 453 tot 466 HGB dankt de expediteur is alleen verantwoordelijk voor het regelen van de gevraagde diensten, zoveel binding of AGB-vaste tenzij er andere wettelijke bepalingen.

2.3 De ADSp niet van toepassing op transacties, uitsluitend in de aanpak-verpakking werk, verhuizingen en de opslag ervan,-Kraan hijs-en zwaar werk- of hoog volume transporten, met uitzondering van de normale overslag diensten van de expediteur, -het transport en de opslag van gesleept of geborgen goederen.

2.4 De ADSp zijn niet van toepassing voor het vervoer contracten met consumenten. Consument: een natuurlijke persoon, het contract voor een doel, is noch commercieel, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven aan.

2.5 Indien de handel douane-of wettelijke bepalingen van de ADSp, hebben voorrang, de ADSp, dus tenzij, dat de wettelijke bepalingen van dwingend of de regeling- zijn stevig. Voor contracten van het vervoer door de lucht, Zie-, Binnenschiffs- oder multimodale Transporte können,verschillende overeenkomsten overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet bijzondere voorwaarden van het vervoer worden gemaakt.

2.6 De expediteur is in te stemmen met de algemene voorwaarden van derden toegestaan.

2.7 In de relatie tussen- en tussentijdse vervoerder ADSp beschouwd als bepalingen en voorwaarden van de tussentijdse expediteur.

3. Bestel, Übermittlungsfehler, Inhoud, bijzondere aard van de goederen

3.1 Bestellingen, Overdrachten, En communicatie zijn informeel geldig. Latere wijzigingen moeten duidelijk als zodanig worden aangeduid.

De bewijslast voor de inhoud en de juiste en volledige overbrenging, die zich erop beroept.

3.2 Voor zover nodig is voor opmerkingen, het schrijven, is het de datacommunicatie of een andere machine leesbare vorm, op voorwaarde dat de uitgevende instelling maakt zichtbaar.

3.3 De opdrachtgever moet de expediteur bij het plaatsen van, die het onderwerp zijn van het vervoer:-Gevaarlijke stoffen-levende dieren en planten-bederfelijke,-Bijzonder waardevol en diefstal-bedreigde goederen

3.4 De opdrachtgever moet worden vermeld in zijn instructies adressen, Tekens, Nummers, Aantal, Aard en inhoud van de pakketten, Kenmerken van de goederen in de zin van artikel 3.3, de waarde van de goederen voor de verzekering en eventuele andere informatie te verstrekken voor de juiste uitvoering van de relevante omstandigheden.

3.5 Het geval van gevaarlijke goederen, de opdrachtgever moet de expediteur op de hoogte van de precieze aard van het gevaar en – indien nodig – deelt de te nemen voorzorgsmaatregelen. Is het gevaarlijk in de zin van de wet inzake het vervoer van gevaarlijke goederen of andere goederen, voor hun vervoer of de opslag van bepaalde gevaarlijke goederen, omgangstaal- of wetgeving met betrekking tot afval worden, dan is de opdrachtgever voor de goede uitvoering van de verstrekking van de informatie, met name de indeling in overeenstemming met de voorschriften voor gevaarlijke, mitzuteilen.3.6 De opdrachtgever moet de expediteur over bijzonder waardevolle goederen of inherent risico van diefstal (zB. Geld, Edele metalen, Sieraden, Horloges, Edelstenen, Kunstvoorwerpen, Antiek, Cheque, Credit Cards, geldig telefoonnummer kaarten of andere betaalmiddelen, Effecten, Waarde, Documenten, Spiritualiën, Tabak, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, Computerapparatuur en toebehoren) en van goederen met een werkelijke waarde 50 Euro / kg of meer van tevoren over te nemen door de expediteur, dat de expediteur heeft de optie, om te beslissen over de aanvaarding van de goederen en om maatregelen te nemen voor het veilig en veilige uitvoering van de opdracht.

3.7 Als een forwarding instructie niet voldoet in cijfers 3.3 – 3.6 de voorwaarden, Het is de expediteur, -te weigeren acceptatie van goederen,-retourneren goederen die zich reeds aanvaard of. klaar voor picking it, om hen te sturen zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te vervoeren of op te slaan en een extra, om een adequate schadevergoeding te vorderen, indien de veilige en betrouwbare uitvoering van de overeenkomst in verband met gestegen kosten ist3.8 De expediteur is niet verplicht, in de secties 3.3 tot 3.6 controleren verklaringen of aan te vullen.

3.9 De expediteur is niet verplicht, controleert de echtheid van de handtekeningen op alle berichten met betrekking tot goederen of documenten of het gezag van de ondertekenaars, tenzij, dat de authenticiteit of de autoriteit bestaat gerede twijfel.

4. Verpakking, Bepaling van het laden- en verpakking, Wegen en te controleren

4.1 Van het doorsturen van instructie is overeengekomen, is de verpakking van de goederen nicht4.1.1,

4.1.2 de weging, Onderzoek, Maatregelen voor het handhaven of versterken van de goederen en de verpakking, tenzij, Dit is de normale bedrijfsuitoefening,

4.1.3de levering of uitwisseling van pallets of andere laad-- en verpakking.

Als ze niet trein-naar-trein vervangen, is alleen opgepikt, wanneer er een nieuwe order is afgegeven. Dit geldt niet, Als de uitwisseling is bij de aanleg van de expediteur.

4.2 De diensten op grond van artikel 4.1 betalen voor het afzonderlijk.

5. Inklaring

5.1 De instructie voor de overbrenging naar een bestemming in een ander land bevat instructies voor douane-inklaring, indien niet het vervoer naar de plaats van bestemming is.

5.2 Voor de inklaring, is de expediteur is in aanvulling op de werkelijke kosten als gevolg van een extra vergoeding in rekening.

5.3 De bestelling, in gebonden goederen te voeden of te leveren ze gratis huis, omvat machtiging van de expediteur, over de uitvoering van douaneformaliteiten en bij de douane en accijnzen en heffingen vooraf te bepalen.

6. Verpakking- en etikettering eisen van de klant

6.1 De pakketten zijn duidelijk gemarkeerd en bewaard door de afnemer bij de opdracht voor de goede afhandeling, zoals adressen, Tekens, Nummers, Symbolen voor de behandeling en eigenschappen; oude merktekens moeten worden verwijderd of onleesbaar gemaakt.

6.2 Bovendien, de klant verbindt,

6.2.1een broadcast-pakketten die behoren tot de gemakkelijk te herkennen als behorend tot karakteriseren;

6.2.2Pak stukken zo voor te bereiden, dat de toegang tot de inhoud, zonder sporen na te laten äußerlicsichtbarer is niet mogelijk (Tape, Banden, enz. zijn slechts toelaatbaar, Als de individueel ontworpen of anderszins moeilijk te imiteren; folie wikkelen alleen, als het is gelast);

6.2.3op een consolidatie-expediteurs zending, de afzonderlijke verpakkingen of eenheden met een gezamenlijke lengte en omtrek (grootste omtrek plus langste zijde) bestaat uit minder dan 1m, deze in grotere pakketten

6.2.4wanneer een zending van de opknoping, bestaande uit verschillende stukken, deze eenheden voor het gemakkelijker te hanteren in gesloten enveloppen;6.2.5op percelen van ten minste 1 000 kg bruto gewicht van de wet betreffende de aanwijzing van zwaargewicht te worden vervoerd per schip een pakket specificaties zoals voorgeschreven.

6.3Pakketten zijn enkele pakketten of door de opdrachtgever voor het contract-eenheden gevormd, zB. Dozen, Kooien, Pallets, Griffeinheiten, gesloten vrachtschepen, eenheden, zoals gesloten wagens met dekzeilen, Opleggers, wissellaadbakken, Container, Iglus

6.4Indien de pakketten niet in de aantallen 6.1 en 6.2 de voorwaarden, Vervolgens afdeling 3.7 mutatis mutandis.

7.Toezichthoudende taken van de expediteur

7.1De expediteur is verplicht, Schnittstellen7.1.1 om de pakketten te controleren met betrekking tot hun aantal, identiteit en de schijnbare goede en integriteit van de zegels en sluitingen en document 7.1.2Unregelmäßigkeiten (zB. in het begeleidende document of door speciale aanmelding).

7.2Interface is een punt van de pakketten van de ene eenheid naar de andere, en de levering aan het eind van elke fase.

8. Ontvangst

8.1Op verzoek van de klant, gezien de expediteur EmpfangsbescheinigungIn van ontvangst, de expediteur bevestigt de hoeveelheid en soort van de colli, maar niet de inhoud ervan, Waarde of het gewicht. Van bulkgoederen, Volle ladingen en dergelijke het certificaat van ontvangst vermeldt niet het bruto gewicht of enig andere omschrijving van het bedrag van Gutes.8.2 Als bewijs van de ladingdrager van de geadresseerde een ontvangstbewijs van het contract, of andere vervoersdocumenten. Dient de ontvanger te weigeren, de ontvangst van de subsidie, dan is de expediteur moet aanvragen instructies. Indien de goederen zijn gelost op de ontvanger al, de expediteur is gerechtigd, weer naar het aanvaarden.

9.Overdrachten

9.1Heeft een opdracht blijft geldig voor de expediteur tot herroeping door de opdrachtgever.

9.2 Onvoldoende of onpraktisch instructies van de expediteur kan gebruik maken van zijn professionele discretie.

9.3 Bestelling, houden het pand ter beschikking aan een derde, kan niet meer worden ingetrokken, wanneer de totale beschikbaar is de drager van de Derde.

10.Frachtüberweisung, Cash

10.1De verklaring van de opdrachtgever, de instructie wordt uitgevoerd vracht onbetaald of de instructie is om uit te voeren namens de afnemer of een derde, geen afbreuk aan de verplichting van de klant tegen de verzender, de betaling van alle kosten, aan tragen.10.2Mitteilung na paragraaf 10.1 heeft geen betrekking op cash transfer.

11. De uiterste datum

11.1Gebrek aan overeenstemming worden geladen- en levertijden niet gegarandeerd, noch de volgorde van de behandeling van goederen van dezelfde vervoer.

11.2Dit heeft geen invloed op de wettelijke aansprakelijkheid van de vervoerder voor vertraging in de levering.

12.Obstakels

12.1Leistungshindernisse, niet te wijten aan het risico van de expediteur, vrije hem voor de duur van de verplichtingen, hun prestaties onmogelijk is geworden.

In het geval van dergelijke belemmeringen, 1 zijn de vervoerder en de aanbestedende dienst, terugtrekken uit het contract, zelfs indien de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is.

Indien de expediteur of de opdrachtgever intrekt, zo zijn de vrachtkosten vergoed, Hij mocht nodig achten of die van belang zijn voor de cliënt.

12.2De expediteur is slechts gehouden in het kader van zijn gewone professionele zorg te adviseren, wettelijk of officiële beperkingen met betrekking tot de overbrenging (zB. Een- Exportbeperkingen) aanwezig zijn. Indien de expediteur, echter door publieke verklaringen of in de contractonderhandelingen de indruk, bijzondere kennis van bepaalde transacties Arte hebben, hij heeft om te handelen naar behoren- en om verplichtingen te voldoen, volgens de Nota.

12.3De expediteur is niet verantwoordelijk openbare handelingen van invloed zijn op de rechten van de expediteur aan zijn opdrachtgever; de opdrachtgever is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit dergelijke gebeurtenissen. Aanspraken van de expediteur tegen de staat of andere derde partijen worden niet aangetast.

13.Levering.

De levering vindt plaats met het effect van elke in het bedrijf van de geadresseerde persoon aanwezig, tenzij, er voldoende twijfel bestaat over hun gezag te ontvangen.

14.Geef informatie- en voor rekening van de geadresseerde

14.1De expediteur is verplicht, aan de klant de nodige informatie, op verzoek, over de status van de transactie en is verantwoording verschuldigd aan de uitvoering ervan; openbaarmaking van de kosten die zij uitsluitend verplicht is, als hij trad op namens de opdrachtgever.

14.2De expediteur is verplicht, de opdrachtgever alle, wat hij krijgt voor het runnen van het bedrijf, en wat kreeg hij van de directie, herauszug

15.Opslag

15.1Storage is de keuze van de vervoerder in zijn eigen of een derde partij magazijnen. Bovenop de vervoerder met een derde loods, hij zal aankondigen zijn naam en het magazijn bedrijf schriftelijk of, Als een magazijn warrant, deze markering op.

15.2De klant is vrij om, naar de winkel te bezoeken, of een bezoek te laten. Klachten over de opslag van de goederen of de keuze van de berging, moet hij onmiddellijk. Als hij geen gebruik maakt van het inzagerecht, Hij zwaait alle rechten bezwaar te maken tegen de manier van huisvesting, Zolang de keuze van de berging en opslag in overeenstemming is met de zorg van een expediteur is ist.15.3Das toegang tot het magazijn is de enige opdrachtgever in het bedrijf van de vervoerder om het bedrijf uur mogelijk.

15.4Indien de opdrachtgever zorgt voor de goederen voor (zB. Probeentnahme), De expediteur kan de vraag, dat aantal, En het gewicht van de goederen te inspecteren samen met de klant. Indien de klant niet voldoet aan dit verzoek, de aansprakelijkheid van de expediteur voor schade later ontdekte uitgesloten, tenzij, de schade is niet aansprakelijk voor dergelijke afhandeling van de nalatenschap zurückzuführen.15.5Der opdrachtgever voor alle schade, die er, haar werknemers of agenten op kamp of bij het binnenkomen of reizen op het kamp pand aan de vervoerder, berokkenen aan andere magazijn cliënten of derden, tenzij, dat de cliënt, haar werknemers of agenten zijn niet in gebreke is gebleven trifft.15.6Bei inventarisatie verschillen, de expediteur tegelijkertijd de tekorten- en overschotten van dezelfde opdrachtgever tekorten en overschotten op voorraad.

15.7Gemaakt door de expediteur heeft gerede twijfel, of zijn vorderingen zijn gedekt door de waarde van de goederen, hij recht heeft op opdrachtgever een redelijke termijn, niet in staat om de opdrachtgever te betalen aan zowel zorgen voor de claims van de expediteur of andere opslag van de goederen. Indien de klant niet voldoet aan dit verzoek, de expediteur is gerechtigd zonder opzegtermijn te beëindigen.

16.Aanbiedingen en betaling

16.1Aanbiedingen van de expediteur en met hem afspraken over prijzen en diensten altijd verwijzen naar bepaalde eigen diensten of die van derden, en op normale grootte, normaal gewicht en de aard; ze veronderstellen een normale vrije vervoer, ongehinderde toegang, Mogelijkheid van een onmiddellijke on-zending en dat de onderliggende principes, vooraf, tenzij, veranderingen kunnen worden voorzien in de gegeven omstandigheden. Een opmerking, zoals “plus de gebruikelijke bijkomende kosten” geeft de expediteur, Bijzondere lasten en bijzondere situaties in aanvulling op de berekening van.

16.2Alle aanbiedingen van de expediteur zijn alleen geldig voor onmiddellijke acceptatie en onmiddellijke uitvoering van de opdracht in, Tenzij anders vermeld in de aanbieding, en alleen, wanneer wordt verwezen naar het plaatsen van een bestelling op de offerte.

16.3Als het contract wordt opgezegd of ingetrokken, de instructie van de expediteur, de vorderingen op grond van § § 415, 417 HGB.

16.4Van een COD- of andere incasso-opdracht met terugwerkende kracht ingetrokken, geld is niet het bedrag, De expediteur is nog steeds commissie wordt berekend.

16.5Indien de geadresseerde weigert een zending bestemd is voor hem, of, indien de levering om redenen , door de expediteur is niet verantwoordelijk, niet mogelijk, de expediteur voor de terugkeer van het geld rollen in hetzelfde bedrag als voor de Hinbeförderung aan.

17.Kosten van de expediteur, Freistellungsanspruch

17.1De expediteur heeft het recht op vergoeding van de kosten, die hij redelijkerwijze kon noodzakelijk achten.

17.2De bestelling, goed ontvangen te maken en te ontvangen, machtigt de expediteur, vastgelegd, maar niet, op de vracht-bedragen, Wertnachnahmen, Rechten, interpreteren fiscale lasten en kosten un.

17.3Van de lading claims,Haverieeinschüssen of bijdragen, Rechten, Belastingen en andere heffingen, naar de expediteur, in het bijzonder ter beschikking worden gesteld als een agent voor of goederen eigendom zijn van derde, de klant het verzoek van de vervoerder onmiddellijk vrij, indien zij is niet verantwoordelijk voor de expediteur. De expediteur, naar eigen goeddunken te nemen passende maatregelen ter bescherming van zichzelf. Omstandigheden niet vereist onmiddellijke actie, de expediteur moet aanvragen instructies.

17.4De opdrachtgever moet de expediteur op de juiste manier over alle openbare, zB. douane-of een derde partij bestaande, zB. handelsmerk verplichtingen om de aandacht te vestigen, in verband met het bezit van de goederen, tenzij redelijkerwijs kan worden afgeleid uit de offerte van de expediteur is, dat deze verplichtingen zijn hem bekend.

18.Biljetten, vreemde valuta

18.1Expediteurs 'facturen zijn onmiddellijk opeisbaar begleichen.18.2Der expediteur is gerechtigd, om van de buitenlandse klanten of afnemers, hetzij vraag na de betaling ervan in lokale valuta of Duits.

18.3De expediteur verschuldigd vreemde valuta of als hij de vooruitgang bedragen in vreemde valuta, hij recht heeft, ofwel betaling te verlangen in het Duits of in vreemde valuta. Als hij vraagt de Duitse munt, de huidige wisselkoers is berekend op basis van de wisselkoers dient te stellen, tenzij, worden aangetoond dat een andere cursus of werd gebruikt.

19.Compenseren, Zurückbehaltung.Gegenüber aanspraken van de vracht en andere gerelateerde contractuele rechten is een verrekening of retentie kan alleen worden ingesteld tegen claims, Wanneer een bezwaarschrift verzet zich niet tegen.

20.Pand- en retentie

20.1De expediteur is niet opeisbaar, omdat van alle claims, om hem in vanaf het punt 2.1 de diensten voor de klant recht heeft op, een pandrecht en een retentierecht op de goederen in zijn bezit of andere kostbaarheden. De borg- en retentie Daarnaast

20.2.De expediteur kan uitoefenen zijn retentie- of pandrecht voor de vorderingen die voortvloeien uit andere overeenkomsten met de opdrachtgever verkeer alleen, waar ze zijn onbetwiste of indien de financiële situatie van de schuldenaar stelt de vorderingen van de expediteur.

20.3In plaats van de in § 1234 BGB bepaalde periode van een maand geldt in alle gevallen een termijn van twee weken.

20.4Indien de opdrachtgever in gebreke, de expediteur na de aankondiging en de verkoop van de goederen in zijn bezit en dergelijke een gedeelte, voor zover nodig, naar eigen goeddunken te voldoen is, zijn aanspraken.

20.5Voor de hypotheek- gebruikelijke verkoop, is de expediteur gerechtigd om de verkoop commissie op de netto-opbrengst van onderpand.

21.Verzekeringsdoeleinden

21.1De expediteur regelt voor de verzekering van de goederen (zB. Transport- of opslag verzekeringen) met een verzekeraar van zijn keuze, Indien de opdrachtgever huurt hem voor de goederen te overhandigen.

21.2De expediteur voorraad op, omdat de aard van de goederen te verzekeren of een andere reden niet door de verzekering gedekt, de expediteur verplicht is de opdrachtgever onmiddellijk.

De expediteur, maar niet verplicht, aan de verzekering van de goederen van kracht, indien dit in het belang van de hoofdsom. De expediteur kan ervan uitgaan, dat de verzekering is in het belang van de opdrachtgever, vooral wanneer:-van de expediteur met de vorige expeditie verzekering, -de belangrijkste waarde van de goederen voor rekening (Paragraaf 3.4) heeft aangegeven.

De aanname voor de verzekeringsdekking is niet bijzonder, als:-de belangrijkste verbiedt uitdrukkelijk een dergelijke verzekering,-de opdrachtgever is een expediteur, Vervoerder of opslagbedrijf

21.3De vervoerder heeft besloten, na rijp beraad beslist de aard en omvang van de verzekering en regelt de marktomstandigheden, tenzij, de opdrachtgever draagt de expediteur anders, met vermelding van de verzekerde en de risico's worden gedekt schriftelijk andere instructies.

21.4Indien de vervoerder en de verzekeringnemer, als hij trad op namens de opdrachtgever, De expediteur is verplicht, op verzoek overeenkomstig paragraaf 14.1 verantwoording af aan de. In dit geval de vervoerder de premie voor elke goederencorridor opdracht om te bestellen, te documenteren en te betalen in volle uitsluitend voor deze verzekering aan de verzekeraar.

21.5De expediteur, Terugvordering van de schadevergoeding bedrag en andere administratieve taken bij de verwerking schadeclaims en gemiddelden van de expediteur is een extra vergoeding als aanvulling op de vergoeding van kosten voor.

22.Expediteur Aansprakelijkheid, Overdracht van vorderingen

22.1De expediteur is aansprakelijk voor al zijn diensten (Paragraaf 2.1) volgens de wettelijke voorschriften. Er zijn echter de volgende regels, anders door de toepasselijke wetgeving of de AGB-solid anders bestimmen.22.2Soweit de expediteur is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de contractuele gevraagde diensten, is slechts aansprakelijk voor de zorgvuldige keuze van deze derde partij.

22.3In alle gevallen, zich te houden aan die van de vervoerder voor verlies of beschadiging van goederen is, Hij heeft waarde- kosten en compensatie op grond van § § 429, 430 naar HGB maken.

22.4De mate dat de § § 425 FF en 461 Abs. 1 Wetboek van Koophandel niet van toepassing, De expediteur is aansprakelijk voor schade, die voortvloeien uit

22.4.1-onvoldoende verpakking of markeren door derden of denAuftraggeber;

22.4.2-overeengekomen of gebruikelijke buitenopslag

22.4.3-diefstal of beroving (§ § 243, 244, 249 Wetboek van Strafrecht);

22.4.4 overmacht, Weer, Plagen van apparaten of bedrading, Invloed van andere goederen, Schade door dieren, eigen gebrek slechts voor zover, dan hem verwijtbare oorzaak van de schade wordt gedetecteerd. Schade kan zijn ontstaan ​​uit een van de bovengenoemde omstandigheden, wordt verondersteld, dat hij is voortgekomen uit deze.

22.5Als de expediteur heeft een vordering tegen een derde, want hij is niet aansprakelijk, of indien de vervoerder tegen een derde partij een eigen aansprakelijkheid van claims boven, hij heeft een dergelijke claim afstaan aan Opdrachtgever op aanvraag, tenzij, dat de expediteur, een bijzondere overeenkomst, de vervolging vorderingen in de kosten en risico van de.

De opdrachtgever kan ook de vraag, dat de expediteur afstaat alle vorderingen tegen hem aan de derde partij op grond van de prestaties. § 437 Commercial Law blijft onaangetast.

23.Haftungsbegrenzungen

23.1De expediteur is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen (Güterschaden) Met uitzondering van de opslag op aanvraag, is beperkt

23.1.1.op 5 per kilogram bruto gewicht van de zending;

23.1.2.met verlies, is ontstaan aan goederen, terwijl wordt uitgevoerd door een wijze van vervoer, in strijd met artikel 23.1.1 voor dit vervoer aan de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid;

23.1.3.een vervoersovereenkomst met een ander middel van vervoer, met inbegrip van de zee, in strijd met artikel 23.1.1 op 2 SDR per kg.

23.1.4.In elk geval van schade tot een maximumbedrag van 1 Mijn. of 2 SDR per kg, afhankelijk, als dit hoger is.

23.2Als alleen individuele pakketten of delen van de zending zijn beschadigd of verloren gegaan, berekende de maximale aansprakelijkheid van het brutogewicht:-van de gehele zending, indien de gehele zending heeft,

-de gedevalueerde deel van de zending, indien slechts een deel van het programma verbonden ist.23.3Die aansprakelijkheid van de expediteur voor andere schade dan aan goederen, met uitzondering van persoonlijk letsel en schade aan goederen dat bedrag beperkt is tot drie maal het bedrag, zou worden betaald voor het verlies van, met een maximum bedrag van 100.000 Euro per schadegeval.

, § § 431 Abs. 3, 433 Wetboek van Koophandel blijven onaangetast.

23.4De expediteur is de aansprakelijkheid in ieder geval, ongeacht, worden het aantal claims van het ene evenement verhoogd, beperkt tot 2 Mijn. per gebeurtenis of 2 SDR per kg van verloren goederen en besschädigten, afhankelijk, als dit hoger is, aan de expediteur hafftet in verhouding tot hun Ansprüche.23.5Für de berekening van de SDR is § 431 Abs. 4 HGB.

24.Aansprakelijkheidsbeperkingen in het geval opslag

24.1De expediteur is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen (Schade aan eigendommen wordt beperkt in het geval van opslag

24.1.1op 5 voor elke kilogram bruto gewicht van de zending,

24.1.2niet meer dan 5.000 per schadegeval; indien de vordering van een opdrachtgever is een verschil tussen de gewenste- en actuele voorraad van voorraden (Paragraaf 15.6), dan is de aansprakelijkheid van 25.000 beperkte, ongeacht het aantal van de inventaris discrepantie causale claims. In beide gevallen onder 24.1.1 unberührt.24.2 punt 23.2 van toepassing op.

24.3 De aansprakelijkheid van de expediteur voor andere schade dan aan goederen, met uitzondering van persoonlijk letsel en schade aan goederen is beperkt tot het geval van de opslag 5.000 per schadegeval.

24.4De expediteur is de aansprakelijkheid in ieder geval, ongeacht, worden het aantal claims van het ene evenement verhoogd, op 2 Mijn. per gebeurtenis te beperken; op de aansprakelijkheid van de expediteur is in verhouding tot hun vorderingen.

25.Bewijslast

25.1De klant moet bewijzen in geval van schade, dat de goederen van een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit in een zichtbaar goede (§ 438 HGB) gegeven is. De expediteur moet het bewijs leveren, dat hij de goede, als hij ontvangen, heeft uitgebracht.

25.2Het bewijs, dat de goederen werden beschadigd tijdens het vervoer met een vervoermiddel (Paragraaf 23.1.2) heeft plaatsgevonden, berust bij de persoon, vorderingen van deze. Als de schade zich heeft voorgedaan onbekend is, de expediteur moet de klant of de ontvanger van de sequentie van het vervoer specificeren door het documenteren van de interfaces (Paragraaf 7) uitleggen. Er wordt aangenomen, dat de schade zich heeft voorgedaan tijdens die fase van het vervoer, niet voor de opdrachtgever als een schone ontvangst.

25.3De expediteur is verplicht, leveren aan het verzamelen van informatie en bewijzen om vast te stellen, waar de schade zich heeft voorgedaan ist.26.Außervertragliche claims

De beperkingen van de aansprakelijkheid vrijstellingen en beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig § § 434,436 HGB en niet-contractuele vorderingen.

27.Bevoegd

VerschuldenDie ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de

Schade werd veroorzaakt

27.1door opzet of grove nalatigheid van de expediteur of zijn leidinggevend personeel of door schending van fundamentele verplichtingen, indien de zaken zijn beperkt in het laatste geval tot de voorzienbare, typische schade;

27.2in het geval van § § 425 ff, 461 Abs. 1 HGB door de vervoerder of in de § § 428, 462 HGB handelen opzettelijk of roekeloos en met kennis, dat waarschijnlijk schade zou ontstaan.

28.Schadenanzeige

Aanmelding van een verlies, § 438 Commercial Law.

29.Haftungsversicherung van Spediteurs

29.1De expediteur is verplicht, met een verzekeraar van zijn keuze van de aansprakelijkheidsverzekering van de gebruikelijke markttarieven en te onderhouden, dekking van de aansprakelijkheid-transportgerelateerde volgens ADSp en volgens de wet, voor zover verzekeraar van.

29.2DieVereinbarungeiner Höchstersatzleistung je Schadenfall,Schadenereignis

en het jaar zijn toegestaan; De overeenkomst ook bijdragen van de

Spediteurs.29.3Der expediteur kan worden ingeroepen tegen de client naar de ADSp alleen,als,Hij houdt bij het bestellen van een voldoende aansprakelijkheidsverzekering dekking.

29.4Op verzoek van de opdrachtgever de expediteur de aansprakelijkheidsverzekering bescherming door een bevestiging van de verzekeraar om te bewijzen.

30.Vervulling, Rechtsmacht, Toepasselijk recht

30.1De voorstelling is voor iedereen die betrokken is bij de vestiging van de vervoerder, gericht aan wie de opdracht wordt.

30.2De bevoegde rechtbank voor alle geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst of in verband met, voor alle partijen, als ze mensen uit het bedrijfsleven, het bijkantoor van de expediteur, gericht aan wie de opdracht wordt; voor vorderingen tegen de vervoerder, deze bevoegdheid wordt uitsluitend.

30.3 De juridische relatie van de expediteur en de opdrachtgever of zijn wettelijke opvolgers wordt beheerst door Duits recht.

Lehnert & Het vervoer van CO – Oost-Europa

95030 Hof